جستجوی

مدخل

تعداد553مدخل یافت شد

فیض احمد فیض

شاعر و رجل اجتماعی برجسته پاکستانی (قرن14)

فیض اقدس --> حضرات خمس

فیض الاسلام، علی نقی

عالم شیعی و مترجم قرآن و نهج البلاغه (قرن 14)

فیض الله خوجه --> خواجه یف، فیض الله

فیض بن مختار

از اصحاب امام باقر و امام صادق و امام کاظم (قرن2)

فیض قمی، محمد

فقیه بزرگ امامی ایرانی (قرن14و15)

فیض کاشانی، ملامحسن

حکیم، فیلسوف، محدث و مفسر ایرانی (قرن11)

فیض و صدور

بحث فیض و صدور در فلسفه فلوطین و نوافلاطونیان و نزد حکمای مسلمان - تعبیر عرفانی

فیضی، آصف علی اصغر

فقیه و حقوقدان هندی (قرن14)

فیضی، احمد

فقیه و مؤلف متأخر عثمانی (قرن13)

فیضی دکنی

شاعر فارسیگوی هندی (قرن10)

فیضیه، مدرسه

- یکی از مدارس مهم مذهبی جهت آموزش علوم دینی قم - بررسی تاریخ تأسیس - بررسی وقایع این مدرسه در دوره انقلاب اسلامی

فی ظلال القرآن

تفسیر کامل قرآن اثر سید قطب (قرن14)

فیل

بزرگترین پستاندار بری موجود - فیلخانه: جایی که فیلها برای استفاده در جنگها نگهداری می شدند. (مقاله دایرة المعارف اسلام بخش هنر - فیل در نگاره ها و پیکرتراشی - نیز دارد)

فیل، سوره

صد و پنجمین سوره قرآن