جستجوی

مدخل

تعداد553مدخل یافت شد

فارقلیط

شخصی که در انجیل به آمدن او بشارت داده شده است.

فارماسون --> فراماسونری

فارمدی، ابوعلی

صوفی و واعظ ایرانی (قرن5)

فارمر، هنری جورج

مستشرق بریتانیایی، متتبع در موسیقی عربی و اسلامی (قرن13و14)

فاروق

شاه مصر (قرن14)

فاروقی، اسماعیل راجی

مبارز و متفکر فلسطینی (قرن14)

فاروقی، عبدالرحمان بن حسین

فقیه متصوف دمشقی (قرن8)

فاروقیان

خاندانی حکومتگر در خاندیش (هند) که مدعی بودند اخلاف خلیفه عمرالفاروق بودند (قرن 8 تا اوایل قرن11)

فاریاب

ولایتی در جوزجان افغانستان

فاریابی، جبرئیل بن محمد

عالم و محدث امامی (قرن 3)

فازاز

منطقه ای در منتهی الیه شمال غربی اطلس میانه مراکش در جنوب فاس و مکناس

فازوغلی

منطقه ای در ساحل نیل آبی در سودان نزدیکی مرز اتیوپی

فاس

شهری در شمال مراکش - معماری

فاسق --> فِسق

فاسی، عبدالرحمان بن عبدالقادر

فقیه و مؤلف مراکشی (قرن11)