جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

فارقلیط

شخصی که در انجیل به آمدن او بشارت داده شده است.

فارماسون --> فراماسونری

فارمدی، ابوعلی

صوفی و واعظ ایرانی (قرن5)

فارمر، هنری جورج

مستشرق بریتانیایی، متتبع در موسیقی عربی و اسلامی (قرن13و14)

فاروق

شاه مصر (قرن14)

فاروقی، اسماعیل راجی

مبارز و متفکر فلسطینی (قرن14)

فاروقی، عبدالرحمان بن حسین

فقیه متصوف دمشقی (قرن8)

فاروقیان

خاندانی حکومتگر در خاندیش (هند) که مدعی بودند اخلاف خلیفه عمرالفاروق بودند (قرن 8 تا اوایل قرن11)

فاریاب

ولایتی در جوزجان افغانستان

فاریابی، جبرئیل بن محمد

عالم و محدث امامی (قرن 3)

فازاز

منطقه ای در منتهی الیه شمال غربی اطلس میانه مراکش در جنوب فاس و مکناس

فازوغلی

منطقه ای در ساحل نیل آبی در سودان نزدیکی مرز اتیوپی

فاس

شهری در شمال مراکش - معماری

فاسق --> فِسق

فاسی، عبدالرحمان بن عبدالقادر

فقیه و مؤلف مراکشی (قرن11)