جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

فارس، استان

استانی در جنوب ایران - گویشهای استان فارس

فارس، عبدالرحمان

اولین رئیس حکومت موقت الجزایر در سال 1962 (قرن14)

فارسان

شهرستان و شهری در استان چهار محال و بختیاری

فارسکوری، عبدالرحمان بن علی

فقیه شافعی مصری (قرن8و9)

فارسنامه ابن بلخی

کتابی به فارسی تألیف ابن بلخی درباره تاریخ قدیم ایران و ذکر فارس و مختصات نواحی آن (قرن5)

فارسنامه ناصری

کتابی به فارسی، درباره سرزمین فارس از نظر تاریخی و جغرافیایی تألیف فسایی (قرن13)

فارسی باستان، زبان

از زبانهای گروه هند و اروپایی از شعبه هندو ایرانی و متعلق به شعبه غربی زبانهای ایرانی

فارسی خجندی، ضیاء الدین --> ضیاء خجندی

فارسی میانه، زبان --> پهلوی، زبان و ادبیات

فارسی، ابوعلی

ادیب و نحوی ایرانی (قرن3و4)

فارسی، حسن بن حسین

خوشنویس ایرانی، واضع خط تعلیق (قرن4)

فارسی، زبان، لهجه ها و ادبیات

از مهمترین زبانهای ایرانی - ترجمه های فارسیِ آثار سانسکریت

فارسی، عبدالغافر --> تاریخ نیشابور

فارسیات

اصطلاحی ادبی در ادبیات عرب به معنای اشعاری با کلمات فارسی

فارسیوان --> قندهار(1)