جستجوی

مدخل

تعداد553مدخل یافت شد

فارس الشدیاق --> شدیاق، احمد فارس

فارس النبی (ص) --> ابوقتاده انصاری، حارث بن ربعی

فارسان

شهرستان و شهری در استان چهار محال و بختیاری

فارسکوری، عبدالرحمان بن علی

فقیه شافعی مصری (قرن8و9)

فارسنامه ابن بلخی

کتابی به فارسی تألیف ابن بلخی درباره تاریخ قدیم ایران و ذکر فارس و مختصات نواحی آن (قرن5)

فارسنامه ناصری

کتابی به فارسی، درباره سرزمین فارس از نظر تاریخی و جغرافیایی تألیف فسایی (قرن13)

فارسی، ابوعلی

ادیب و نحوی ایرانی (قرن3و4)

فارسی، حسن بن حسین

خوشنویس ایرانی، واضع خط تعلیق (قرن4)

فارسی، زبان، لهجه ها و ادبیات

از مهمترین زبانهای ایرانی - ترجمه های فارسیِ آثار سانسکریت

فارسی، عبدالغافر --> تاریخ نیشابور

فارسیات

اصطلاحی ادبی در ادبیات عرب به معنای اشعاری با کلمات فارسی

فارسی باستان، زبان

از زبانهای گروه هند و اروپایی از شعبه هندو ایرانی و متعلق به شعبه غربی زبانهای ایرانی

فارسی خجندی، ضیاء الدین --> ضیاء خجندی

فارسی میانه، زبان --> پهلوی، زبان و ادبیات

فارسیوان --> قندهار(1)