جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

فتوح البلدان

کتابی درباره فتوحات اسلامی به عربی از بلاذری (قرن3)

فتوحات مکیّه

کتاب معروف و مهم ابن عربی در تصوف (قرن7)

فتونی، ابوالحسن شریف

متکلم و مؤلف شیعی ایرانی (قرن11و12)

فجر آتی

نام گروه و انجمنی ادبی در دوره قیام ترکهای جوان

فجر، سوره

هشتاد و نهمین سوره قرآن

فحّام، شاکر

ادیب عرب، موسس "مجمع الالغة العربیه" در دمشق (قرن14)

فحشاء --> فواحش

فحوی الخطاب --> مفهوم و منطوق

فخر

از انواع ادبی عربی

فخر جهان

از بانوان هنرمند و خطاط عهد قاجار که در تصویرسازی و کتابت مهارت داشت (قرن13)

فخر رازی

متکلم و مفسر و حکیم ایرانی (قرن6)

فخر مدّبر

مورخ ایرانی در هند در عصر غزنویان و غوریان (قرن6و7)

فخر/ تفاخر --> مفاخره (2)

فخرالاسلام بَزدوی --> بزدوی، علی بن محمد

فخرالدوله دیلمی

پادشاه سلسله آل بویه (قرن4)