جستجوی

مدخل

تعداد553مدخل یافت شد

فتوحات مکیّه

کتاب معروف و مهم ابن عربی در تصوف (قرن7)

فتوح البلدان

کتابی درباره فتوحات اسلامی به عربی از بلاذری (قرن3)

فتونی، ابوالحسن شریف

متکلم و مؤلف شیعی ایرانی (قرن11و12)

فجر، سوره

هشتاد و نهمین سوره قرآن

فجر آتی

نام گروه و انجمنی ادبی در دوره قیام ترکهای جوان

فحّام، شاکر

ادیب عرب، موسس "مجمع الالغة العربیه" در دمشق (قرن14)

فحشاء --> فواحش

فحوی الخطاب --> مفهوم و منطوق

فخر

از انواع ادبی عربی

فخر/ تفاخر --> مفاخره (2)

فخرالاسلام بَزدوی --> بزدوی، علی بن محمد

فخرالدوله دیلمی

پادشاه سلسله آل بویه (قرن4)

فخرالدین، رضاالدین

اصلاح طلب و متفکر مذهبی روس (قرن13و14)

فخرالدین اسعد گرگانی

شاعر و داستانسرای ایرانی (قرن5)

فخرالدین رازی --> فخر رازی