جستجوی

مدخل

تعداد185مدخل یافت شد

غلام ثعلب، محمد

لغوی عرب (قرن3)

غلام حسین خان طباطبائی --> طباطبائی، غلام حسین خان

غلام حسین سلیم --> سلیم زیدپوری، غلامحسین

غلام خلاّل

محدث، مفسر و فقیه حنبلی (قرن3و4)

غلام خلیل، احمد بن محمد

زاهد، واعظ و محدثی که با روایات مجعول خود شهرت دارد (قرن 3)

غلام رسول

نقاش پاکستانی (قرن14)

غلام رسول، مولوی

شاعر پنجابی زبان (قرن13)

غلامرضا اصفهانی --> میرزا غلام رضا اصفهانی

غلام زحل

منجم بغدادی (قرن4)

غلام سرور لاهوری

مورخ هندی (قرن13)

غلام شاهیان --> ممالیک (1)

غلام قادر روهیله --> روهیله

غلام محمد

سیاستمدار معاصر پاکستانی (قرن14)

غلام محی الدین قصوری

صوفی پاکستانی (قرن13)

غلام نور اورنگ آبادی

حکیم و صوفی شبه قاره (قرن12)