جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

غلام ثعلب، محمد

لغوی عرب (قرن3)

غلام حسین خان طباطبائی --> طباطبائی، غلام حسین خان

غلام حسین سلیم --> سلیم زیدپوری، غلامحسین

غلام خلاّل

محدث، مفسر و فقیه حنبلی (قرن3و4)

غلام خلیل، احمد بن محمد

زاهد، واعظ و محدثی که با روایات مجعول خود شهرت دارد (قرن 3)

غلام رسول

نقاش پاکستانی (قرن14)

غلام رسول، مولوی

شاعر پنجابی زبان (قرن13)

غلام زحل

منجم بغدادی (قرن4)

غلام سرور لاهوری

مورخ هندی (قرن13)

غلام شاهیان --> ممالیک (1)

غلام قادر روهیله --> روهیله

غلام محمد

سیاستمدار معاصر پاکستانی (قرن14)

غلام محی الدین قصوری

صوفی پاکستانی (قرن13)

غلام نور اورنگ آبادی

حکیم و صوفی شبه قاره (قرن12)

غلامرضا اصفهانی --> میرزا غلام رضا اصفهانی