جستجوی

مدخل

تعداد185مدخل یافت شد

غزی، عمر بن عبدالغنی

مفتی شافعی دمشقی (قرن13)

غزّی، نجم الدین محمد

محدث و فقیه و عالم زندگینامه نویس (قرن11)

غسّان کنفانی --> کنفانی، غسّان

غسّانی، ابوعلی حسین بن محمد --> جیّانی، ابوعلی حسین بن محمد

غسّانی، محمد بن عبدالوهاب

دبیر، مؤلف و مورخ اندلسی(قرن12)

غسّانیان

قبیله و سلسله‌ای در شمال غربی عربستان و شام(قرن5و6میلادی)

غسّانیّه

از فرق غالی، از پیروان غسان مرجی

غسق اللیل --> وقت

غسیل الملائکه --> حنظلة بن ابی عامر

غصب

اصطلاح فقهی

غضائری، حسین بن عبیدالله

عالم و رجال شناس مبرز امامی ایرانی (قرن5)

غضایری رازی، محمد بن علی

شاعر ایرانی (قرن5)

غضب

کیفیتی نفسانی

غضب الهی

اصطلاحی قرآنی و حدیثی (توجه: گروه کلام برای این مدخل مقاله مستقلی نخواهد نوشت)

غفارخان صدیق الملک

از رجال دوره ناصری (قرن13)