جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

غزی، عمر بن عبدالغنی

مفتی شافعی دمشقی (قرن13)

غزّی، نجم الدین محمد

محدث و فقیه و عالم زندگینامه نویس (قرن11)

غسّان کنفانی --> کنفانی، غسّان

غسّانی، ابوعلی حسین بن محمد --> جیّانی، ابوعلی حسین بن محمد

غسّانی، محمد بن عبدالوهاب

دبیر، مؤلف و مورخ اندلسی(قرن12)

غسّانیان

قبیله و سلسله‌ای در شمال غربی عربستان و شام(قرن5و6میلادی)

غسّانیّه

از فرق غالی، از پیروان غسان مرجی

غسق اللیل --> وقت

غسیل الملائکه --> حنظلة بن ابی عامر

غصب

اصطلاح فقهی

غضایری رازی، محمد بن علی

شاعر ایرانی (قرن5)

غضائری، حسین بن عبیدالله

عالم و رجال شناس مبرز امامی ایرانی (قرن5)

غضب

کیفیتی نفسانی

غضب الهی

اصطلاحی قرآنی و حدیثی (توجه: گروه کلام برای این مدخل مقاله مستقلی نخواهد نوشت)

غفارخان صدیق الملک

از رجال دوره ناصری (قرن13)