جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

غزالی، ناظم

بازیگر عراقی (قرن14)

غزل

نوعی شعر برای بیان احوال درونی گوینده و راز و نیازهای عاشقانه - در شعر عرب - در ادبیات فارسی - در ادبیات عثمانی - در ادبیات اردو

غزلان، مصطفی بیک

خوشنویس مصری (قرن13و14)

غزنه --> غزنی

غزنوی، عالی بن ابراهیم

فقیه و مفسر حنفی حلبی (قرن6)

غزنوی، عبدالله بن محمد

محدث هندی (قرن12)

غزنوی، عمر بن اسحاق

فقیه حنفی هندی (قرن8)

غزنویان

سلسله ای ترک تبار در شرق ایران و افغانستان و پنجاب (قرن4و6) - هنر و معماری

غزنی

یا "غزنه"، شهری قدیمی در افغانستان کنونی

غزنین --> غزنی

غزّه

شهری در جنوب فلسطین

غزوه

عنوان جنگهایی که حضرت رسول اکرم (ص) در آن شرکت داشتند.

غزّی، ابراهیم بن یحیی

شاعر عرب دوره سلجوقی (قرن5 و6)

غزّی، شرف الدین

فقیه و مؤلف حنفی فلسطینی (قرن10و11)

غزّی، شهاب الدین احمد

صوفی و فقیه شافعی (قرن9)