جستجوی

مدخل

تعداد185مدخل یافت شد

غازی پور

شهری در ایالت اتراپراداش هند

غازی خان

از سرداران نظامی هند (قرن10)

غازی خسرو بیک، کتابخانه

بزرگترین کتابخانه اسلامی در بالکان

غازی عینتاب

شهری در آناتولی

غازی گرای

نام سه تن از خانهای کریمه - غازی گرای اول (قرن10) - غازی گرای دوم (قرن10و11) - غازی گرای سوم (قرن11و12)

غازی محمد

نخستین رهبر نهضت مردم داغستان علیه حکومت تزاری روسیه (قرن14)

غازی میان

لقب سپهسالار مسعود غازی از مقدسین مسلمان در هند (قرن5)

غازیه --> رقص

غاشیه --> سوارکاری

غاشیه، سوره

سوره هشتاد و هشتم قرآن

غاضره --> ناصره

غافقی، احمد بن محمد

گیاهشناس و داروشناس اندلسی (قرن6)

غافقی، عبدالکبیر

فقیه مالکی اندلسی (قرن6و7)

غافقی، محمّد بن قَسَّوم

عالم و کحال اندلسی (قرن6)

غالب، اسماعیل

مورخ و سکه شناس ترک (قرن13)