جستجوی

مدخل

تعداد185مدخل یافت شد

غلایینی، مصطفی بن محمد

عالم لبنانی ، صاحب آثاری در صرف و نحو عربی (قرن 13)

غلجایی، حسین

برادر محمود افغان (قرن12)

غلزائی

قبیله بزرگی در افغانستان

غلطه سرای

مدرسه سلطنتی و قدیمی دوره عثمانی در استانبول

غلوّ

جمع غالی، شیعیان افراط گر

غلول --> غنیمت

غلیان --> قلیان

غماری، احمد بن محمد

محدث مغربی (قرن 13و 14)

غماری، عبدالله بن محمد

محدث، فقیه اصولی و متکلم مراکشی (قرن14و15)

غناء

آواز و آوازخوانی و موسیقی و آهنگ ها - در دوره جاهلی - دوره اسلامی - شرایط و احکام آن از دیدگاه فقهی (گروه هنر مقاله ندارد)

غنایی

از انواع شعر به معنای بیان احساسات و عواطف شخصی شاعر

غنوصیه

عنوان کلی برای فرقی که به نوعی معرفت باطنی و روحانی معتقد بودند.

غنی، قاسم

دولتمرد، طبیب و ادیب معاصر ایرانی (قرن14)

غنی، ملا محمد طاهر --> غنی کشمیری

غنی زاده، سلطان مجید

ادیب و روشنگر آذربایجانی (قرن14)