جستجوی

مدخل

تعداد1383مدخل یافت شد

عین الوَرده --> رأس العین

عین الیقین --> یقین

عینتاب --> غازی عینتاب

عین تِموشنت --> وهران

عین جالوت

روستایی در فلسطین قدیم و محل نبرد هلاکو با ممالیک

عین زربه

شهری در آناطولی

عین شمس

شهری در مصر

عینی، حسن افندی

شاعر عثمانی (قرن12و13)

عینی، صدرالدین

نویسنده، شاعر و شخصیتی مهم در ادبیات تاجیکی شوروی (قرن13و14)

عینی، محمود بن احمد

محدث، عالم علم نحو و شارح صحیح بخاری (قرن 9)

عینیه، قصیده

قصیده ای عرفانی در بیست بیت به زبان عربی از ابن سینا

عیواض --> آیواز

عیّوقی --> ورقه و گلشاه

عیون اخبارالرضا

کتابی در شرح احوال امام رضا (ع) (قرن4)

عیون الاخبار --> ابن قُتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم