جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

عانة

شهری باستانی دارای آثار تاریخی در عراق، واقع در کرانه رود فرات

عائذالله بن عبدالله --> خولانی، ابوادریس

عایشه بنت ابی بکر

سومین همسر پیامبر (قرن1)

عایشه بنت سعد بن ابی وقاص

از راویان حدیث (قرن1و2)

عایشه بنت عیسی

از زنان پارسا و اهل حدیث دمشق (قرن7)

عایشه بنت محمد بن عبدالهادی

از زنان عالمهء علم حدیث (قرن8)

عایشه بنت یوسف --> باعونی

عائشه تیموریه

شاعر و اندیشمند مصری (قرن13و14)

عایشه منوبیّه

بانوی زاهد تونسی (قرن7)

عایشیه

یکی از بزرگترین سازمانهای زنان در اندونزی، وابسته به سازمان محمدیه

عائله --> خانواده

عبا

پوشاک گشادی که عموما مردان در قدیم می پوشیدند.

عباپوش ولی --> دیوانه محمد چلبی

عبّاد بن زیاد

سردار اموی و والی معاویه در سیستان (قرن1)

عباد بن صهیب تمیمی

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)