جستجوی

مدخل

تعداد1383مدخل یافت شد

عانة

شهری باستانی دارای آثار تاریخی در عراق، واقع در کرانه رود فرات

عائذالله بن عبدالله --> خولانی، ابوادریس

عایشه بنت ابی بکر

سومین همسر پیامبر (قرن1)

عایشه بنت سعد بن ابی وقاص

از راویان حدیث (قرن1و2)

عایشه بنت عیسی

از زنان پارسا و اهل حدیث دمشق (قرن7)

عایشه بنت محمد بن عبدالهادی

از زنان عالمهء علم حدیث (قرن8)

عایشه بنت یوسف --> باعونی

عائشه تیموریه

شاعر و اندیشمند مصری (قرن13و14)

عایشه منوبیّه

بانوی زاهد تونسی (قرن7)

عایشیه

یکی از بزرگترین سازمانهای زنان در اندونزی، وابسته به سازمان محمدیه

عائله --> خانواده

عبا

پوشاک گشادی که عموما مردان در قدیم می پوشیدند.

عباپوش ولی --> دیوانه محمد چلبی

عبادات

یکی از شاخه های فقه

عبّادان --> آبادان