جستجوی

مدخل

تعداد1383مدخل یافت شد

عامریان

خاندانی از حاجبان خلفای اموی اندلس که بعدها به امارت بلنسیه دست یافتند (قرن4و5)

عامل (1)

اصطلاحی در تاریخ اسلام به معنی مأمور و مخصوصا مأمور مالیات و مامور اداره حکومتی ؛ نیز شریکِ مضاربه یا قراض

عامل (2)

اصطلاحی در صرف و نحو عربی

عاملی، ابراهیم بن یحیی

از شاگردان بحرالعلوم و صاحب تخمیس قصیدهء ابوفراس حمدانی (قرن13)

عاملی، ابوالحسن شریف بن محمد طاهر --> فتونی، ابوالحسن شریف

عاملی، جواد

عالم و فقیه امامی و شاعر، صاحب "مفتاح الکرامة" (قرن12و13)

عاملی، حرّ --> حرّ عاملی، محمد بن حسن

عاملی، حسین بن عبدالصمد --> حارثی، حسین بن عبدالصمد

عاملی، صدرالدین --> صدرالدین عاملی

عاملی، عبداللطیف حارثی

از علمای بزرگ امامی (قرن11)

عاملی، محمد بن حسین بهاءالدین --> بهاءالدین عاملی، محمد بن عزّالدین

عاملی المشغری --> حرّ عاملی، محمد بن حسن

عام و خاص

اصطلاحی در فقه اسلامی

عامّه --> خاصّه و عامّه

عانانیّه --> قرائیم