جستجوی

مدخل

تعداد1383مدخل یافت شد

عالیجاه، محمد

رهبر جنبش اسلامی مخفی سیاهان آمریکا (قرن14)

عالی قاپو

بنای تاریخی 6 طبقه در اصفهان مربوط به عهد تیموری (قرن9و10)

عالی نژاد، سید خلیل

نوازندهء تنبور و مقام شناس موسیقی کردی (قرن14)

عام الفیل --> فیل، سوره

عامر (1)

قبیله ای در جنوب عربستان

عامر بن حذیفه --> ابوجَهْم

عامر بن صالح

فقیه، عالم به حدیث و انساب و ایام عرب (قرن2)

عامر بن صَعصَعه

گروهی از طوایف عرب در عربستان غربی

عامر بن طاهر --> طاهریان (3)

عامر بن طُفیل

شاعر و پهلوان جاهلی

عامر بن محمد

عالم علم انساب، از علمای زیدیه یمن (قرن11و12)

عامر بن هشام

شاعر و مولف اندلسی (قرن6و7)

عامری، حسن بن علی

محدّث کوفی (قرن3)

عامری، محمد بن یوسف

فیلسوف و متکلم اسماعیلی اهل خراسان (قرن4)

عامری، یحیی بن ابی بکر

محدّث، فقیه و مورّخ یمنی (قرن9)