جستجوی

مدخل

تعداد1383مدخل یافت شد

عاقل خان رازی

مورّخ، دیوانی و سردار گورکانی (قرن11و12)

عاقله

خویشان پدری هر کس که در برابر قتل یا جرح غیر عمد، موظف به پرداخت دیه شوند.

عاقّ والدین

در فرهنگ عامّه شیعه به معنی پسر نافرمان نسبت به والدین

عالَم

واژه ای قرآنی به معنای چیزهایی که در زمین و آسمان است. - بحثهای مربوط به عالم در قرآن، فلسفه و عرفان

عالِم

اصطلاحی برای دانشمندان، بخصوص در زمینه علوم مذهبی

عالم آرا

عنوان برخی کتب تاریخی - عالم آرای امینی، تالیف فضل الله بن روزبهان خنجی - عالم آرای شاه اسماعیل/ عالم آرای صفوی، از نویسنده ای نامعلوم - عالم آرای شاه طهماسب، احتمالا از سیداسماعیل حسینی تبریزی - عالم آرای نادری، تالیف محمد کاظم مروی - (برای عالم آرای عب

عالم امر --> خلق و امر

عالم خان

حاکم خوقند و آخرین امیر بخارای شریف (قرن13)

عالم خلق --> خلق و امر

عالم ذر --> ذر، عالم

عالم سُفلی --> عالَم

عالی --> عُلو اِسناد

عالی، مصطفی بن احمد

شاعر عثمانی (قرن10و11)

عالی، نعمت خان

طنزپرداز و شاعر فارسی سرای دوره مغول (قرن12)

عالی پاشا، محمد امین

صدراعظم عثمانی (قرن13)