جستجوی

مدخل

تعداد1383مدخل یافت شد

عاشق وِیْسِل

شاعر ترک (قرن14)

عاشقی عظیم آبادی، حسین قلی خان

شاعر و صاحب تذکره "نشتر عشق" (قرن12و13)

عاشورا

نام روز دهم محرم، بزرگترین روز عزاداری شیعیان

عاص بن وائل

از بزرگان قریش و از دشمنان اسلام

عاصم افندی، سید احمد

مورّخ عثمانی (قرن12و13)

عاصم بن ابی النجود

از قراء سبعه(قرن2)

عاصم بن حمید حناط

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

عاصم بن سلیمان احول

محدّث بصری(قرن2)

عاصم بن علی

حافظ حدیث (قرن2و3)

عاصم بن عمر بن قتاده

تابعی و از نخستین نویسندگان سیره و مغازی (قرن1و2)

عاصم بیگ، گرفت زن

آهنگساز و نی نواز ترک (قرن13و14)

عاصمی، محمد

شاعر تاجیک (قرن14)

عاصی، رود

رودی در لبنان، سوریه و ترکیه

عاصی کلانوری

مورخ، صاحب "اسرار صمدی"

عاضد لدین الله

"ابومحمد عبدالله بن یوسف" آخرین خلیفه فاطمی (قرن6)