جستجوی

مدخل

تعداد1383مدخل یافت شد

عادل بن سلار

"ابوالحسن سیف الدین علی بن سلار" وزیر الظافر خلیفه فاطمی (قرن5و6)

عادلشاه افشار

برادرزاده نادرشاه و دومین شاه سلسله افشار (قرن12)

عادل شاهیان

خاندان ترک حاکم در هند (قرن11)

عادل گرای

از سرداران و دولتمردان عثمانی (قرن10و11)

عادله خاتون

دختر والی بغداد که در حکومت دست داشت (قرن12)

عادله سلطان

شاعره عثمانی (قرن13)

عادلیّه

طریقتی صوفیانه (قرن10)

عادلیه، مدرسه

از مدارس مهم دمشق شامل چند قسمت که توسط ملک عادل ایوبی ساخته شد (قرن7) - عادلیه کبری - عادلیه صغری

عادیات، سوره

صدمین سوره قرآن

عارسِوَن، جلال اسعد

نقاش، دانشنامه نگار و از نخستین پژوهشگران تاریخ هنر ترک (قرن13و14)

عارض

منطقه ای اداری در عربستان سعودی

عارضةُ الاحْوَدی --> الجامع الصحیح (1)

عارف --> عرفان

عارف بیگ، حاجی --> حاجی عارف بیگ

عارف چلبی

عارف طریقت مولویه (قرن7و8)