جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ظهیرالدوله

عنوان سه تن از رجال دوره قاجار (قرن13) - محمدقاسم خان، داماد فتحعلی شاه و پدربزرگ ناصرالدین شاه - محمد ناصر خان - میرزا علی خان، فرزند محمد ناصر خان

ظهیرالدوله، ابراهیم خان

نام و لقب دو تن از رجال ایرانی در دوره افشاریه و قاجار - برادر نادرشاه افشار (رجوع شود به افشاریان) - از امیران و فرماندهان دوره فتحعلیشاه قاجار (قرن12و13) - ابراهیم خان، مجموعه، مجموعه ای در کرمان شامل حمام، آب انبار، بازار (به قرن 13) - ابراهیمیه، مدرسه

ظهیرالدوله، گورستان

گورستان کوچکی واقع در دربند بین امام‌زاده قاسم و تجریش در شمال تهران

ظهیرالدین بابر --> بابریان

ظهیرالدین سمرقندی

شاعر و نویسنده ایرانی (قرن6)

ظهیرالدین مرعشی

مورخ و امیر گیلانی (قرن9)