جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ظ

از حروف الفبایی فارسی - در عربی - در ترکی - در اردو

ظافر باعداء الله --> ظافر بامرالله

ظافر بامرالله

"ابومنصور اسماعیل بن عبدالمجید" دوازدهمین خلیفه فاطمی مصری (قرن6)

ظاهر العمر

از حکام محلی شمال فلسطین در دوره فترت سلطه عثمانی(قرن12)

ظاهر بامرالله

"ابونصر محمدبن الناصر" سی و پنجمین خلیفه عباسی (قرن6و7)

ظاهر غازی غیاث الدین --> ملک الظاهر غازی

ظاهر لاعزاز دین الله

"ابوالحسن علی بن حاکم" هفتمین خلیفه فاطمی مصر (قرن5)

ظاهر و باطن

اصطلاحی به معنای معانی ظاهری و باطنی قرآن

ظاهر/ ظواهر

از مباحث اصول فقه، تفسیر درباره چگونگی استناد و میزان اعتبار ظواهر الفاظ

ظاهرشاه --> محمد ظاهرشاه

ظاهریه

از مذاهب فقهی اسلامی که مؤسس آن داود بن علی اصفهانی بود.

ظاهریه ، مدرسه

از قدیمیترین مدارس حلب در دوره ایوبیان (قرن7)

ظاهریه، دارالحدیث

از مراکزی علمی که ملک ظاهر بیبرس در 670 بنا کرد.

ظاهریه، کتابخانه

کتابخانه ای مهم و قدیمی در حومه دمشق

ظرف

محل قرارگیری و جای چیزی