جستجوی

مدخل

تعداد284مدخل یافت شد

طبس

شهر و شهرستانی در استان خراسان جنوبی - واقعه طبس

طبع/طبایع --> طبیعت

طبقات

- شاخه ای از علم تراجم و رجال - نوعی از تألیف کتب که در شرح حال و زندگینامه صحابه، فقها، نحویان و ادیبان نگاشته می شود. (در مدخل خلیفة بن خیاط به کتاب طبقات او به طور کامل پرداخته شده است)

طبقات اجتماعی

بخشی از اعضاء جامعه که از نظر ارزشهای مشترک، حیثیت، فعالیت اجتماعی، ثروت، و آداب معاشرت از دیگر بخشها متمایز باشند. - در دوره ایران اسلامی - در دوره صفوی - در دوره قاجار - در دوره پهلوی

طبقات اعلام الشیعة

کتابی در شرح احوال علمای شیعه اثر آقا بزرگ (قرن 13)

طبقات الشافعیة الکبری

کتابی در شرح حال محدثان و فقهای شافعی اثر سبکی (قرن8)

طبقات الشعرا

از مهمترین منابع ادبی

طبقات الصوفیه

عنوان کتابی از ابوعبدالرحمن سلمی و خواجه عبدالله انصاری

طبقات المعتزله

مجموعه کتابهایی درباره معتزله. شامل سه رساله از ابوالقاسم بلخی، قاضی عبدالجبار و حاکم جشمی(قرن4)

طبقات ناصری --> جوزجانی، ابوعمرو عثمان

طبل

نام عمومی هر یک از سازهای کوبه ای

طبل خانه

محل نواختن طبل در ادوار مختلف

طبیب اصفهانی

شاعر ایرانی (قرن12)

طبیعت

در اصطلاح حکمت قدیم، مبدأ ذاتی و درونی حرکت و سکون و افعال در اجسام - اصطلاحی در کلام اسلامی

طبیعیات

از بخشها و تقسیمات فلسفه و حکمت قدیم