جستجوی

مدخل

تعداد284مدخل یافت شد

طبرسی، فضل بن حسن

فقیه، محدث و مفسر بزرگ ایرانی (قرن6)

طبرک، قلعه

نام قلعه هایی در اصفهان و ری

طب روحانی

مباحث مربوط به متفرّعات علم النفس یا روان شناسی؛ اصطلاحی که درآثار اخوان الصفا به کار رفته و نیز آثاری که به این نام نوشته شده اند.

طبری، ابوالحسن احمد بن محمد

طبیب، طبیعیدان و فیلسوف ایرانی (قرن4)

طبری، ابوجعفر محمد بن جریر

مفسر و فقیه مشهور ایرانی و از بزرگترین مورخان عالم اسلام (قرن4)

طبری، ابوحفص عمر بن فرخان

منجم، ستاره شناس، معمار و مترجم دربار مأمون خلیفه عباسی (قرن3)

طبری، احسان

نویسنده، نظریه پرداز و از بنیانگذاران حزب توده(قرن14)

طبری، احمد بن عبدالله

محدّث و فقیه شافعی مکی (قرن7)

طبری، احمد بن محمد

نحوی عرب (قرن4)

طبری، احمد بن موسی

عالم زیدی، مؤلف مجالس الطبری (قرن3و4)

طبری، طاهربن عبدالله

فقیه و قاضی شافعی ایرانی (قرن5)

طبری، علی بن ربّن

منجم و فیلسوف و پزشک و طبیعیدان ایرانی (قرن3)

طبری، عمادالدین

"حسن بن علی" محدث و فقیه امامی ایرانی (قرن7)

طبری، محمد بن ایوب

ریاضیدان و منجم ایرانی (قرن5)

طبری، محمد بن عمر

منجم و صاحب زیج (قرن2)