جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

طباطبایی، علی

فقیه امامی عراقی، مؤلف "ریاض المسائل"(قرن12و13)

طباطبائی، غلام حسین خان

از نُواب هند، منشی،ادیب و مؤلف فارسی نویس (قرن13)

طباطبائی، محمد

از علمای شیعه و از سران مشروطه (قرن14)

طباطبایی، محمد حسین

حکیم و مفسر قرآن، مؤلف تفسیر معروف "المیزان" (قرن14)

طباطبایی، محمد مهدی بن مرتضی --> بحرالعلوم، سید محمد مهدی بن مرتضی

طباق --> تضاد (1)

طبایع الاستبداد --> کواکبی، عبدالرحمان بن احمد

طبرانی، سرور بن قاسم

عالم نصیری اهل لاذقیه(قرن4)

طبردار

منصبی در عثمانی

طبرزد --> نبات

طبرستان

نام سرزمین مازندران در مآخذ اسلامی که از شمال به دریای خزر از جنوب به سلسله جبال البرز، از شرق به جرجان و از غرب به گیلان محدود بود. - طبری، گویش : از گویشهای باستانی منطقه خزر

طبرستان، دریا --> خزر، دریا

طبرسی، ابونصر حسن بن فضل

فقیه و محدث ایرانی (قرن6)

طبرسی، جنگ

جنگی که در سال 1265 میان طرفداران ملا حسین بشرویه بابی و نیروهای دولتی در زمان امیرکبیر رخ داد.

طبرسی، حسن بن علی --> طبری، عمادالدین