جستجوی

مدخل

تعداد284مدخل یافت شد

طب الائمه

کتابی در احادیث طبی امامان تألیف حسین و عبدالله بن بسطام (قرن4)

طب الرضا --> رساله ذهبیه

طب المنصوری --> المنصوری فی الطب

طب النبوی

مجموعه احادیث پیامبر درباره طب

طبایع الاستبداد --> کواکبی، عبدالرحمان بن احمد

طب دارا شکوه --> عین الملک شیرازی

طبرانی، سرور بن قاسم

عالم نصیری اهل لاذقیه(قرن4)

طبردار

منصبی در عثمانی

طبرزد --> نبات

طبرستان

نام سرزمین مازندران در مآخذ اسلامی که از شمال به دریای خزر از جنوب به سلسله جبال البرز، از شرق به جرجان و از غرب به گیلان محدود بود. - طبری، گویش : از گویشهای باستانی منطقه خزر

طبرستان، دریا --> خزر، دریا

طبرسی، ابونصر حسن بن فضل

فقیه و محدث ایرانی (قرن6)

طبرسی، جنگ

جنگی که در سال 1265 میان طرفداران ملا حسین بشرویه بابی و نیروهای دولتی در زمان امیرکبیر رخ داد.

طبرسی، حسن بن علی --> طبری، عمادالدین

طبرسی، عمادالدین --> طبری، عمادالدین