جستجوی

مدخل

تعداد284مدخل یافت شد

طاهریان (3)

خاندان حاکم بر یمن (قرن9و10)

طاهری عراقی، احمد

نویسنده، محقق و اولین معاون علمی بنیاد دایرة المعارف اسلامی (قرن14و15)

طایر --> تطایُر کُتب

طایع، سیدی احمد

رئیس جمهور موریتانی (قرن14)

طایع لله

"عبدالکریم بن فضل" بیست و چهارمین خلیفه عباسی (قرن4)

طائف

شهری در عربستان واقع در جنوب شرقی مکه

طائف، غزوه

از جنگهای پیامبر در سال هشتم هجرت

طایفه

واژه قرآنی

طائفیه

سیستم تقسیم قدرت سیاسی میان گروههای مذهبی در برخی کشورها از جمله لبنان

طائی، داوود --> داوود طائی

طائی، مصطفی بن محمد

فقیه حنفی عرب (قرن12)

طب --> پزشکی

طبّاخ --> مطبخ

طباخ هروی، عبدالله

خطاط ایرانی (قرن9)

طباشیر --> تباشیر