جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

طاووسیه --> گنابادی، سلسله

طاووق --> دقوقاء

طایر --> تطایُر کُتب

طایع لله

"عبدالکریم بن فضل" بیست و چهارمین خلیفه عباسی (قرن4)

طایع، سیدی احمد

رئیس جمهور موریتانی (قرن14)

طائف

شهری در عربستان واقع در جنوب شرقی مکه

طائف، غزوه

از جنگهای پیامبر در سال هشتم هجرت

طایفه

واژه قرآنی

طائفیه

سیستم تقسیم قدرت سیاسی میان گروههای مذهبی در برخی کشورها از جمله لبنان

طائی، داوود --> داوود طائی

طائی، مصطفی بن محمد

فقیه حنفی عرب (قرن12)

طب --> پزشکی

طب الائمه

کتابی در احادیث طبی امامان تألیف حسین و عبدالله بن بسطام (قرن4)

طب الرضا --> رساله ذهبیه

طب المنصوری --> المنصوری فی الطب