جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

طاهر خوشنویس

خوشنویس ایرانی (قرن13)

طاهر دکنی

شاعر و عالم ایرانی و داعی اسماعیلی در هند(قرن10)

طاهر ذوالیمینین --> طاهر بن حسین

طاهر و زهره

از داستانهای مردمی و عاشقانه که در آسیای مرکزی بسیار مشهور است.

طاهر وحید، عماد الدوله میرزا محمد --> وحید قزوینی، میرزا محمد طاهر

طاهرزاده، سید حسین

موسیقی دان ایرانی (قرن14)

طاهرزاده، میرزا علی اکبر --> صابر طاهرزاده، علی اکبر

طاهری عراقی، احمد

نویسنده، محقق و اولین معاون علمی بنیاد دایرة المعارف اسلامی (قرن14و15)

طاهریان (1)

سلسله ای مستعجل از امرای ایرانی حاکم بر خراسان در عهد خلافت عباسیان (قرن3)

طاهریان (2)

سلسله ای کوچک در شرق اندلس (قرن5و6)

طاهریان (3)

خاندان حاکم بر یمن (قرن9و10)

طاووس

پرنده ای از نوع پاوو

طاووس خانم

"تاج الدوله" از زنان فتحعلی شاه قاجار (قرن13)

طاووس یمانی

از صحابه امام سجاد (قرن1)

طاووس، آل

خاندانی از علمای شیعی عراقی (قرن7)