جستجوی

مدخل

تعداد284مدخل یافت شد

طاهان --> فرح آباد

طاهر بن احمد بخاری

فقیه و مؤلف حنفی اهل بخارا (قرن5و6)

طاهر بن احمد بن بابشاذ --> ابن بابشاذ، طاهر بن احمد

طاهر بن حسین

مؤسس سلسله طاهریان (قرن2و3)

طاهر بن حسین علوی

مؤلف و فقیه و عالم فرائض اهل حضرموت (قرن12و13)

طاهر بیگ، محمد

روزنامه نگار برجسته و ناشر ترک (قرن14)

طاهر خوشنویس

خوشنویس ایرانی (قرن13)

طاهر دکنی

شاعر و عالم ایرانی و داعی اسماعیلی در هند(قرن10)

طاهر ذوالیمینین --> طاهر بن حسین

طاهرزاده، سید حسین

موسیقی دان ایرانی (قرن14)

طاهرزاده، میرزا علی اکبر --> صابر طاهرزاده، علی اکبر

طاهر وحید، عماد الدوله میرزا محمد --> وحید قزوینی، میرزا محمد طاهر

طاهر و زهره

از داستانهای مردمی و عاشقانه که در آسیای مرکزی بسیار مشهور است.

طاهریان (1)

سلسله ای مستعجل از امرای ایرانی حاکم بر خراسان در عهد خلافت عباسیان (قرن3)

طاهریان (2)

سلسله ای کوچک در شرق اندلس (قرن5و6)