جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

طالقان (3) --> تالقان

طالقانی

از خاندانهای قدیم ایرانی مقیم نجف (قرن12و13) : - احمد بن حسین بن حسن - باقر بن رضا بن احمد - جعفر بن علی بن حسین - جواد بن محمد بن علی - حسن بن محمد بن علی

طالقانی، ابوالحسن

پدر آیت الله سید محمود طالقانی، عالم شیعه و از مبارزان و مخالفان رضاشاه (قرن14)

طالقانی، ابوالخیر

فقیه، محدث و مفسر شافعی اشعری (قرن6)

طالقانی، سید محمود

عالم شیعه، فعال سیاسی و اجتماعی و از مبارزان عصر پهلوی (قرن14)

طالقانی، ملا نظرعلی

حکیم و مؤلف کتاب قرة العیون (قرن13)

طالقانی، ملا نعیما

حکیم، فیلسوف و عارف ایرانی (قرن12)

طالوت

از پادشاهان بنی اسرائیل مذکور در قرآن

طالیقون

«هفت جوش»، آمیزه ای از آلیاژ هفت فلز

طاهان --> فرح آباد

طاهر بن احمد بخاری

فقیه و مؤلف حنفی اهل بخارا (قرن5و6)

طاهر بن احمد بن بابشاذ --> ابن بابشاذ، طاهر بن احمد

طاهر بن حسین

مؤسس سلسله طاهریان (قرن2و3)

طاهر بن حسین علوی

مؤلف و فقیه و عالم فرائض اهل حضرموت (قرن12و13)

طاهر بیگ، محمد

روزنامه نگار برجسته و ناشر ترک (قرن14)