جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

طاق و قوس

اصطلاحی در معماری اسلامی

طالب الحق

لقب "عبدالله بن یحیی"،از پیشوایان خوارج اباضی (قرن2)

طالب آملی، سید محمد

شاعر فارسی گوی(قرن10و11)

طالب خان اردوبادی

صدراعظم دوره شاه صفی (قرن11)

طالبان

جنبش سیاسی و مذهبی بنیادگرا در افغانستان که حدود شش سال بر این کشور حکومت کرد.

طالبوف، عبدالرحیم

از نویسندگان و پیشگامان تجدد و روشنفکری در ایران (قرن 13و14)

طالبی، عبیدالله بن علی --> طالبیین

طالبیین

عنوان کلی اعقاب و فرزندان ابوطالب

طالخونچه --> مبارکه

طالس ملطی

فیلسوف و ریاضیدان یونانی (قرن4ق.م)

طالش --> تالش

طالشی،‌گویش --> تالش

طالع

اصطلاحی در نجوم؛ درجه ای از دایرة البروج

طالقان (1)

شهری قدیمی از بلوک قزوین و امروزه شهر و شهرستانی در استان البرز

طالقان (2)

ویرانه های شهری در جوزجان میان بلخ و مرو رود