جستجوی

مدخل

تعداد284مدخل یافت شد

طاق و قوس

اصطلاحی در معماری اسلامی

طالب آملی، سید محمد

شاعر فارسی گوی(قرن10و11)

طالب الحق

لقب "عبدالله بن یحیی"،از پیشوایان خوارج اباضی (قرن2)

طالبان

جنبش سیاسی و مذهبی بنیادگرا در افغانستان که حدود شش سال بر این کشور حکومت کرد.

طالب خان اردوبادی

صدراعظم دوره شاه صفی (قرن11)

طالبوف، عبدالرحیم

از نویسندگان و پیشگامان تجدد و روشنفکری در ایران (قرن 13و14)

طالبی، عبیدالله بن علی --> طالبیین

طالبیین

عنوان کلی اعقاب و فرزندان ابوطالب

طالخونچه --> مبارکه

طالس ملطی

فیلسوف و ریاضیدان یونانی (قرن4ق.م)

طالش --> تالش

طالشی،‌گویش --> تالش

طالع

اصطلاحی در نجوم؛ درجه ای از دایرة البروج

طالقان (1)

شهری قدیمی از بلوک قزوین و امروزه شهر و شهرستانی در استان البرز

طالقان (2)

ویرانه های شهری در جوزجان میان بلخ و مرو رود