جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ط

از حروف الفبای فارسی - در ادبیات عرب - در ادبیات ترکی - در ادبیات اردو

طاب --> جَرّاحی

طابران --> طوس

طاحون --> آسیاب

طارق بن زیاد

سردار آفریقایی فاتح اندلس (قرن1)

طارق، سوره

سوره هشتاد و ششم قرآن

طارُم

ناحیه ای تاریخی در کنار رود قزل اوزن و امروزه شهر و شهرستانی در استان زنجان

طاشکبری زاده --> طاشکوپری زاده

طاشکوپری زاده

خاندانی ترک که دانشمندان زیادی از بین آنها برخاسته اند: - مصطفی خلیل الدین، مدرس (قرن9و10) - احمدبن مصطفی بن خلیل، مؤلف دائرة المعارف، قاضی، تذکره نویس (قرن10) - کمال الدین محمدبن احمد، مورخ و شاعر (قرن10)

طاشلیجه لی یحیی

شاعر خمسه سرای عثمانی (قرن10)

طاعت

اصطلاح قرآنی

طاعون

بیماری عفونی مهلک همه گیر

طاغوت

واژه قرآنی

طاق بستان

محلی در راه قدیم سنندج به کرمانشاه دارای حجاریهایی مربوط به عهد ساسانی

طاق کسری

بنایی مربوط به دوره ساسانیان در ساحل خاوری رود دجله