جستجوی

مدخل

تعداد52مدخل یافت شد

ضیاءالسلطنه

شاه بیگم، دختر فتحعلی شاه، خطاط، نقاش و شاعر ایرانی (قرن13)

ضیاء پاشا

نویسنده و شاعر مشهور دوره تنظیمات (قرن13)

ضیاء پور، جلیل

نقاش ایرانی، مورخ هنر و محقق هنرهای سنتی (قرن14)

ضیاء خجندی

شاعر فارسی زبان (قرن6و7)

ضیاء گوک آلپ --> گوک آلپ، محمد ضیاء

ضیاء نخشبی

نویسنده و شاعر فارسی سرای اهل سمرقند(قرن8)

ضیافت --> سفر؛مهمانی