جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ضمان دَرَک

اصطلاح فقهی و حقوقی

ضمدی، عبدالعزیز بن محمد

محدّث و قاضی زیدی یمنی (قرن11)

ضمّه --> اِعراب

ضمیر

اصطلاحی در دستور زبان فارسی و عربی

ضمیری اصفهانی، کمال الدین حسین

شاعر عهد صفوی (قرن10)

ضیاء اصفهانی

شاعر ایرانی عهد صفوی (قرن10و11)

ضیاء الحق

"محمد ضیاءالحق"، رئیس جمهور نظامی پاکستان (قرن14)

ضیاء الدین مقدسی --> مقدسی، محمد بن عبدالواحد

ضیاء الذاکرین

از خوانندگان دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی (قرن14)

ضیاء پاشا

نویسنده و شاعر مشهور دوره تنظیمات (قرن13)

ضیاء پور، جلیل

نقاش ایرانی، مورخ هنر و محقق هنرهای سنتی (قرن14)

ضیاء خجندی

شاعر فارسی زبان (قرن6و7)

ضیاء گوک آلپ --> گوک آلپ، محمد ضیاء

ضیاء نخشبی

نویسنده و شاعر فارسی سرای اهل سمرقند(قرن8)

ضیاءآباد --> تاکستان