جستجوی

مدخل

تعداد362مدخل یافت شد

صحاح ستّه

کتب شش گانهء حدیثی اهل سنت

صحافی

فن تنظیم و به هم بستن صفحات کتاب؛ بررسی تاریخچه مربوط به این فن

صحبت

اصطلاحی نزد صوفیه مقابل وحدت و تفرد

صحبت لاری ، محمد باقر

شاعر ایرانی (قرن13)

صحت، عباس

شاعر آذربایجانی (قرن13)

صحّت و فساد

اصطلاح فقهی، اصولی

صحرا (1)

- اصطلاح جغرافیایی - بحث درباره صحراهای گوناگون

صحرا (2)

صحرای بزرگ یا صحرای آفریقا، صحرای گسترده ای در شمال افریقا و وسیعترین کویر جهان - معماری

صحرای غربی

ناحیه ای در شمال غرب آفریقا که مورد مناقشه مراکش و اسپانیا است.

صحف ابراهیم --> خلیل، علی ابراهیم خان

صحن

از اجزای اصلی مسجد

صحنِ ثَمان

"مدارس ثمانیه"عنوانی برای هشت مدرسه که توسط سلطان محمد دوم، پادشاه عثمانی بنیان گذارده شد (قرن 9).

صحنه

شهرستان و شهری در استان کرمانشاهان

صحو و سکر --> سُکر و صحو

صحیح

اصطلاحی برای کتب حدیث و نیز نوعی از حدیث