جستجوی

مدخل

تعداد362مدخل یافت شد

صبا، ابوالحسن

نوازنده و موسیقیدان ایرانی (قرن14)

صبا، فتحعلی خان

شاعر بزرگ ایرانی (قرن12و13)

صبا، محمود خان

شاعر و نقاش ایرانی (قرن13و14)

صباح

ایالتی در شمال جزیره برنئو

صباح، آل --> آل صبّاح

صباح، دعا

دعای منتسب به حضرت امیر که پس از نماز صبح خوانده می شود.

صباح الدین

معروف به "پرنس صباح الدین"، متفکر سیاسی ترک، جامعه شناس و از رهبران ترکهای جوان (قرن13)

صباح الدین علی

داستان نویس و نویسنده ترک (قرن13و14)

صباحی، گنجعلی

داستان نویس و منتقد ادبی آذربایجانی (قرن14)

صباحی بیدگلی ، حاجی سلیمان

شاعر فارسی زبان عهد زندیه (قرن12و13)

صباغ --> رنگرزی

صبح ازل --> ازلیه

صبح الاعشی

کتابی به عربی در انشا و اصول کتابت تألیف قلقشندی (قرن8و9)

صبح صادق

تاریخ عمومی به فارسی، تألیف میرزا صادق اصفهانی (قرن11)

صبح صادق --> شفق و فلق