جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

صالح جودت

شاعر مصری (قرن14)

صالح، اللهیار

از شخصیت های سیاسی و رهبر حزب ایران(قرن14)

صالح، عبدالوهاب

از علمای مبارز مشروطه خواه ایران ( قرن14)

صالح، محمد

دولتمرد و شاعر چغتایی، صاحب "شیبانی نامه"(قرن10)

صالحی شامی، محمد بن یوسف

محدّث شافعی مذهب دمشقی(قرن9و10)

صالحیه (1)

طریقه ای صوفیانه منسوب به احمد بن ادریس (قرن13)

صالحیه (2) --> بُتریه

صامسون

از شهرهای بزرگ ترکیه در ساحل دریای سیاه

صاوی،‌ احمد بن محمد

متصوف و فقیه مصری، منسوب به طریقت خلوتیه(قرن13)

صائب تبریزی

شاعر معروف عهد صفوی (قرن11)

صایغ، انیس

نویسنده و اندیشمند فلسطینی (قرن14)

صایغ، توفیق

شاعر مسیحی (قرن14)

صائن الدین علی ترکه اصفهانی --> ترکه اصفهانی، خاندان

صائین قلعه (1) .

شهری در شهرستان ابهر در استان زنجان

صائین قلعه (2) --> شاهین دژ