جستجوی

مدخل

تعداد362مدخل یافت شد

صافیتا

یا "صافیثا"، شهری در ناحیه جبل بهراءدر غرب سوریه

صافی نجفی، احمد

شاعر عراقی (قرن14)

صالح (1)

اصطلاحی در علم حدیث

صالح (2)

در قرآن و روایات اسلامی، پیغمبری که بر قوم ثمود مبعوث گردید.

صالح، اللهیار

از شخصیت های سیاسی و رهبر حزب ایران(قرن14)

صالح، عبدالوهاب

از علمای مبارز مشروطه خواه ایران ( قرن14)

صالح، محمد

دولتمرد و شاعر چغتایی، صاحب "شیبانی نامه"(قرن10)

صالح الجرمی --> جرمی، صالح بن اسحاق

صالح الشرنوبی --> شرنوبی، صالح

صالح بن احمد بن حنبل

قاضی حنبلی مذهب بغدادی (قرن3)

صالح بن جلال الدین --> جلال زاده صالح چلبی

صالح بن زیاد سوسی

از راویان قاریان سبعه (قرن2و3)

صالح بن طَریف

مدعی پیغمبری در مغرب اقصا (قرن2)

صالح بن عبدالقُدّوس

ادیب و شاعر بصری، از مشاهیر زنادقه اسلام (قرن2)

صالح بن علی بن عبدالله

از افراد خاندان عباسی که نقش مهمی در پیروزی عباسیان داشت (قرن1و2)