جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

صافی نجفی، احمد

شاعر عراقی (قرن14)

صافیتا

یا "صافیثا"، شهری در ناحیه جبل بهراءدر غرب سوریه

صالح (1)

اصطلاحی در علم حدیث

صالح (2)

در قرآن و روایات اسلامی، پیغمبری که بر قوم ثمود مبعوث گردید.

صالح الجرمی --> جرمی، صالح بن اسحاق

صالح الشرنوبی --> شرنوبی، صالح

صالح بن احمد بن حنبل

قاضی حنبلی مذهب بغدادی (قرن3)

صالح بن جلال الدین --> جلال زاده صالح چلبی

صالح بن زیاد سوسی

از راویان قاریان سبعه (قرن2و3)

صالح بن طَریف

مدعی پیغمبری در مغرب اقصا (قرن2)

صالح بن عبدالقُدّوس

ادیب و شاعر بصری، از مشاهیر زنادقه اسلام (قرن2)

صالح بن علی بن عبدالله

از افراد خاندان عباسی که نقش مهمی در پیروزی عباسیان داشت (قرن1و2)

صالح بن محمد جَزَرَه

محدث عراقی (قرن3)

صالح بن مِرداس

از مهمترین رهبران بدویان شام(قرن4)

صالح بن مُسَرّح --> صُفریّه