جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

صاحب مظالم --> مظالم، دیوان

صاحب معالم

فقیه و اصولی معروف، فرزند شهید ثانی (قرن10و11)

صاحبقِران

کسی که هنگام قران سیارات، خاصه قران سعدین متولد شده باشد؛ نیز نام سکه ای در ایران

صاحبقرانیه، کاخ

کاخ ییلاقی سلطنتی دوره قاجاریه در نیاوران

صاد، سوره

سوره سی و هشتم قرآن

صادق بیگ افشار

نقاش، خطاط و شاعر تبریزی (قرن10)

صادق خان زند

برادر کریم خان، حاکم بصره (قرن12)

صادق رفعت پاشا

دولتمرد و دیپلمات عثمانی (قرن13)

صادق صادق --> مستشارالدوله، صادق خان

صادق هدایت --> هدایت، صادق

صادقی تهرانی، محمد

فقیه و مفسر قرآن (قرن 14)

صادقی کتابدار --> صادق بیگ افشار

صادقی، بهرام

داستان نویس ایرانی (قرن14)

صادقین احمد نقوی

نقاش و خطاط پاکستانی (قرن14)

صادقیه، مدرسه

مؤسسه آموزشی در تونس (قرن13)