جستجوی

مدخل

تعداد362مدخل یافت شد

صاحب گرای خان اول

خان کریمه و قازان (قرن10)

صاحب مازندرانی، محمد تقی --> صاحب علی آبادی ، محمد تقی

صاحب مظالم --> مظالم، دیوان

صاحب معالم

فقیه و اصولی معروف، فرزند شهید ثانی (قرن10و11)

صاد، سوره

سوره سی و هشتم قرآن

صادق بیگ افشار

نقاش، خطاط و شاعر تبریزی (قرن10)

صادق خان زند

برادر کریم خان، حاکم بصره (قرن12)

صادق رفعت پاشا

دولتمرد و دیپلمات عثمانی (قرن13)

صادق صادق --> مستشارالدوله، صادق خان

صادق هدایت --> هدایت، صادق

صادقی، بهرام

داستان نویس ایرانی (قرن14)

صادقی تهرانی، محمد

فقیه و مفسر قرآن (قرن 14)

صادقی کتابدار --> صادق بیگ افشار

صادقین احمد نقوی

نقاش و خطاط پاکستانی (قرن14)

صادقیه، مدرسه

مؤسسه آموزشی در تونس (قرن13)