جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

صیاد شیرازی، علی

از فرماندهان ارشد ارتش در هشت سال دفاع مقدس (قرن14)

صید

عمل شکار حیوانات وحشی

صید مراد خان زند

از خوانین بزرگ زند و حاکم شیراز (قرن13)

صیدا

شهر و بندر معروفی در لبنان

صیداوی، شمس الدین

موسیقی دان سوری (قرن9)

صیداوی، کلیب بن معاویه

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

صیدله --> صیدنه (1)

صیدنه (1)

در اصطلاح علوم قدیم، شناختن انواع و اجناس ادویه مفرده و آگاهی از ترکیب ادویه مرکبه از روی نسخ مدون یا از روی تجربه متخصصین (برای بحث داروشناسی به مدخل داروشناسی رجوع شود.)

صیدنه (2) --> بیرونی، ابوریحان

صیدون --> صیدا

صیدی تهرانی، میرسیدعلی

شاعر ایرانی هم عصر با شاه سلیمان صفوی (قرن11)

صیرفی، حنان بن سدیر

از اصحاب امام صادق (ع)(2)

صیرفی، عبدالله

خطاط ایرانی (قرن 8)

صیرفی، علی بن بندار

محدث و زاهد خراسانی(قرن3و4)

صیمره --> سیمره