جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

صاحب الجیش --> سپهسالار

صاحب الزمان --> المهدی، امام

صاحب الزنج

رهبر شورش زنگیان در بصره (قرن3)

صاحب المدینه

اصطلاحی دیوانی در اسپانیای دوره اسلامی

صاحب برید --> برید (1)

صاحب بن عبّاد

شاعر و وزیر فخرالدوله بویهی (قرن4)

صاحب جمع

عنوان هر یک از رؤسای بیوتات مختلف سلطنتی در عهد صفویه

صاحب جواهر --> نجفی، محمد حسن

صاحب دیوان

رییس کل تشکیلات اداری در سده های پیش در ایران ؛ نیز عنوان چند تن از جوینیان

صاحب روضات --> خوانساری، محمد باقر

صاحب شرطه --> شُرطه

صاحب علی آبادی ، محمد تقی

شاعر فارسیگو، از فضلا و منشیان دربار فتحعلیشاه قاجار (قرن 13)

صاحب فخ، حسین بن علی

از علویان شورشی در مدینه در زمان خلافت هادی (قرن2)

صاحب گرای خان اول

خان کریمه و قازان (قرن10)

صاحب مازندرانی، محمد تقی --> صاحب علی آبادی ، محمد تقی