جستجوی

مدخل

تعداد362مدخل یافت شد

صاحب الجیش --> سپهسالار

صاحب الزمان --> المهدی، امام

صاحب الزنج

رهبر شورش زنگیان در بصره (قرن3)

صاحب المدینه

اصطلاحی دیوانی در اسپانیای دوره اسلامی

صاحب برید --> برید (1)

صاحب بن عبّاد

شاعر و وزیر فخرالدوله بویهی (قرن4)

صاحب جمع

عنوان هر یک از رؤسای بیوتات مختلف سلطنتی در عهد صفویه

صاحب جواهر --> نجفی، محمد حسن

صاحب دیوان

رییس کل تشکیلات اداری در سده های پیش در ایران ؛ نیز عنوان چند تن از جوینیان

صاحب روضات --> خوانساری، محمد باقر

صاحب شرطه --> شُرطه

صاحب علی آبادی ، محمد تقی

شاعر فارسیگو، از فضلا و منشیان دربار فتحعلیشاه قاجار (قرن 13)

صاحب فخ، حسین بن علی

از علویان شورشی در مدینه در زمان خلافت هادی (قرن2)

صاحبقِران

کسی که هنگام قران سیارات، خاصه قران سعدین متولد شده باشد؛ نیز نام سکه ای در ایران

صاحبقرانیه، کاخ

کاخ ییلاقی سلطنتی دوره قاجاریه در نیاوران