جستجوی

مدخل

تعداد812مدخل یافت شد

شاهرخ نامه --> قاسمی گنابادی، محمد قاسم

شاه رفیع الدین دهلوی

از علمای متبحر هند در علوم عقلی و نقلی و فرزند شاه ولی الله دهلوی (قرن12و13)

شاه رکن عالم، آرامگاه

آرامگاهی در شهر مولتان پاکستان (قرن7)

شاهرود

نام چند شهر، شهرستان و بخش در ایران

شاهرود، رود

نام دو رود در ایران

شاهرودی، اسماعیل

شاعر ایرانی (قرن14)

شاهرودی، محمود

از علمای شیعه (قرن14)

شاهزاده حسین، امامزاده

بنای آرامگاهی در قزوین، متعلق به فرزند امام رضا (ع)(قرن8)

شاه زنده

مجموعه آرامگاهی تاریخی در سمرقند

شاه سلطان حسین --> حسین صفوی

شاهسون

نام چندین طایفه ترک در ایران

شاه شجاع

"جلال الدین ابوالفوارس"، پادشاه معروف سلسله مظفریان (قرن8)

شاه شجاع کرمانی

عارف ایرانی (قرن3)

شاه صفی

ششمین شاه سلسله صفوی، نوه شاه عباس اول (قرن12)

شاه طاهر انجدانی --> طاهر دکنی