جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

شاه داغ

کوهی در سلسله جبال قفقاز و نیز نام قومی در آذربایجان

شاه رفیع الدین دهلوی

از علمای متبحر هند در علوم عقلی و نقلی و فرزند شاه ولی الله دهلوی (قرن12و13)

شاه رکن عالم، آرامگاه

آرامگاهی در شهر مولتان پاکستان (قرن7)

شاه زنده

مجموعه آرامگاهی تاریخی در سمرقند

شاه سلطان حسین --> حسین صفوی

شاه شجاع

"جلال الدین ابوالفوارس"، پادشاه معروف سلسله مظفریان (قرن8)

شاه شجاع کرمانی

عارف ایرانی (قرن3)

شاه صفی

ششمین شاه سلسله صفوی، نوه شاه عباس اول (قرن12)

شاه طاهر انجدانی --> طاهر دکنی

شاه طاهر دکنی --> طاهر دکنی

شاه عالم اول --> بهادرشاه اول، محمّد مُعَظّم

شاه عالم دوم

لقب "جلال الدین علی جوهر"، از سلاطین بابری هند (قرن13)

شاه عالم نامه --> آیین عالمشاهی

شاه عباس --> عباس صفوی

شاه عبدالعزیز دهلوی

فرزند شاه ولی الله دهلوی،عالم، مفسّر و محدّث که با عنوان سراج الهند شهرت دارد (قرن12)