جستجوی

مدخل

تعداد812مدخل یافت شد

شامیه، مدرسه

از مدارس مهم دمشق

شاناق

طبیب و منجم هندی (قرن2)

شاندیز

شهری در شهرستان مشهد در استان خراسان

شانزده آذر، واقعه

حادثه حمله به دانشگاه تهران در 16 آذر 1332 و شهادت سه دانشجو، و نیز روز دانشجو در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران

شانلی اورفا --> رُها

شأن نزول --> اسباب نزول

شانه بینی

نوعی از علوم غریبه به معنای فالگیری

شانی تِکِلو

شاعر ایرانی (قرن11)

شاوَر، ابوشجاع مجیرالدین

وزیر آخرین خلیفه فاطمی (قرن6)

شاون --> شَفْشاوَن

شاوور --> شوش

شاوی، توفیق محمد

حقوقدان و اندیشمند مصری (قرن14)

شاویه

عنوان گروه های قومی پراکنده در نقاط متعدد جهان عرب 1. گروهی از بربران زناته در مراکش و الجزایر 2. گروه های قومی در سوریه و جزیره 3. گروه های قومی در دره فرات

شاه

عنوانی سلطنتی در زبان فارسی برای حاکم وقت

شاه آبادی، محمد علی

عارف، عالم امامی و استاد امام خمینی (قرن13و14)