جستجوی

مدخل

تعداد812مدخل یافت شد

شاکر علی

نقاش پاکستانی (قرن14)

شاگاری، حاجی شیخو

دومین رئیس جمهوری غیرنظامی نیجریه (قرن14) (زنده است)

شال (1)

نوعی پارچه ساده یا گلدار که از پشم یا کرک ساخته می شود. 1. تعریف و وجه تسمیه 2. گستره نام شال (انواع شال، مانند شال گردن، شال کمر و...)یا کارکردهای شال 3. تاریخچه بهره گیری از شال قبل از اسلام در ایران و جهان 4. تاریخچه بهره گیری از شال در دوره اسلامی و

شال (2)

- شهری در نزدیکی بوئین زهرا - رودی در خلخال

شالّه --> رِباط (2)

شالیش --> سپاه

شالیمار، باغ --> باغ

شام

نام ناحیه ای تاریخی که اردن، سوریه، لبنان و اسرائیل کنونی را شامل بوده است.

شامل داغستانی --> شیخ شامل

شاملو

از طوایف قزلباش و از مریدان خاندان صفوی

شاملو، احمد

شاعر ایرانی (قرن14)

شاملو، مرتضی قلی خان

خوشنویس ایرانی عصر صفویه (قرن12)

شاملو، ولی قلی خان

از امرای دربار شاه عباس دوم و مؤلف "قصص الخاقانی" (قرن11)

شامی، نظام الدین --> ظفرنامه

شامی، یوسف بن حاتم

محدث و فقیه امامی (قرن7)