جستجوی

مدخل

تعداد812مدخل یافت شد

شاطبی، محمد بن سلیمان

محدث و مفسر و عالم قرائت اندلسی (قرن7و8)

شاطر

کسی که پیشاپیش اسب شاهان و بزرگان دویده و راه را برای عبور آنان باز می کرد.

شاطرحاجی، حبیب

خواننده برجسته عهد قاجار (قرن13و14)

شاطئیه، مدرسه --> بنفشه، مدرسه

شاعر --> شِعر(1)

شاعر قروی

شاعر لبنانی (قرن14)

شافع بن علی عسقلانی

کاتب، مورخ و شاعر مصری (قرن7و8)

شافعی، محمد بن ادریس

بنیانگذار مذهب شافعی (قرن2)

شافعیه

از مذاهب چهارگانه اهل سنّت

شافیه

از کتب معروف صرف در زبان عربی تألیف ابن حاجب (قرن6و7)

شاکر، احمد محمد

محدث و ادیب مصری (قرن14)

شاکر، پروین

شاعره پاکستانی (قرن14)

شاکر بخاری

شاعر ماوراءالنهری (قرن4)

شاکر حسن آل سعید

نقاش عراقی (قرن14)

شاکر سیاب، بدر --> سیّاب، بدر شاکر