جستجوی

مدخل

تعداد812مدخل یافت شد

شادان بلگرامی

شاعر هندی و استاد دانشگاه پنجاب (قرن14)

شاد بهر و عین الحیوة --> بیرونی، ابوریحان

شادِرْوان

سراپرده یا سایبان بزرگی که در پیش خانه و ایوان بزرگان کشند.

شادرول --> شِوادان

شادگان

شهرستان و شهری در استان خوزستان

شادلو

از طوایف کرد شمال خراسان

شادمان، فخرالدین

ادیب و استاد دانشگاه ایرانی (قرن14)

شادَنه

سنگی با خواص دارویی

شادیاخ --> نیشابور

شادیان، واقعه

از بزرگترین شورشهای مسلمان در چین (قرن14)

شاذکونی، سلیمان بن داوود

از حفّاظ و ثقّات حدیث بغدادی(قرن3)

شاذلی، صدقة بن ابراهیم

کحّال مسلمان مصری (قرن 8)

شاذلی، علی بن عبدالله

مؤسس مغربی فرقهء شاذلیه (قرن6و7)

شاذلیه

فرقه ای از صوفیه (قرن7)

شاذنج --> شادَنه