جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ش

از حروف الفبای فارسی - در عربی - در اردو - در ترکی

شاب الظریف

شاعر عرب (قرن7)

شابران/ شاوران --> شروان (1)

شابی، ابوالقاسم بن محمد بن علی

شاعر تونسی (قرن14)

شاپور

نام سه تن از پادشاهان ساسانی - شاپور اول - شاپور دوم - شاپور سوم

شاپور بن سهل

از پزشکان اوایل دوره اسلامی (قرن3)

شاپور تهرانی

شاعر ایرانی عهد صفوی (قرن11)

شاپور شهبازی، علیرضا

باستانشناس و ایرانشناس ایرانی (قرن14)

شاپور، رود

رودی در استان فارس

شاپور، شهر --> بیشاپور

شاپورخاست --> شاپورخواست

شاپورخُرّه

یکی از ولایات قدیمی فارس

شاپورخواست

ویرانه های شهری قدیمی در لرستان

شاتانی، حسن بن علی

ادیب و شاعر عراقی (قرن6)

شاخت، یوزف

خاورشناس آلمانی، استاد زبان عربی (قرن14)