جستجوی

مدخل

تعداد1095مدخل یافت شد

سالم بن وابصة اسدی

محدث دمشقی (قرن2)

سالم بوحاجب

فقیه و مؤلف مالکی تونسی (قرن13و14)

سالمی، عبدالله بن حُمَید

فقیه اباضی عمانی (قرن14)

سالمیّه

مکتبی کلامی با تمایلات عارفانه در میان مالکی های بصره (قرن3و4)

سالور

از طوایف غُز/اغوز (ترکمن)

سالور، قهرمان میرزا --> عین السلطنه، قهرمان میرزا

سالیان

از شهرهای مهم جمهوری آذربایجان

سام (1)

از اولاد نوح

سام (2)

از شخصیتهای شاهنامه، فرزند نریمان، پدربزرگ رستم

ساما

یا "ساما-باجائو"، از گروههای مهم قومی و زبانی در جنوب شرق آسیا

ساماکوف --> صماقو

سامان

شهری در استان چهار محال و بختیاری

سامانیان

سلسله ای از پادشاهان ایرانی که در ماوراءالنهر و خراسان حکومت کردند. 1. تاریخ سیاسی الف. خاستگاه ب. امیران سامانی ج. سقوط سامانیان و عوامل آن 2. روابط با همسایگان عباسیان صفاریان آل بویه زیاریان غزنویان 3. تشکیلات اداری- دیوانی 4. اوضاع ا

سامباس --> سَمباس

سامح رفعت، مصطفی

شاعر دوره جمهوریت در ترکیه (قرن14)