جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

سالم بوحاجب

فقیه و مؤلف مالکی تونسی (قرن13و14)

سالم، محمد امین

ادیب، تذکره نویس و شاعر ترک (قرن12)

سالمی، عبدالله بن حُمَید

فقیه اباضی عمانی (قرن14)

سالمیّه

مکتبی کلامی با تمایلات عارفانه در میان مالکی های بصره (قرن3و4)

سالور

از طوایف غُز/اغوز (ترکمن)

سالور، قهرمان میرزا --> عین السلطنه، قهرمان میرزا

سالیان

از شهرهای مهم جمهوری آذربایجان

سام (1)

از اولاد نوح

سام (2)

از شخصیتهای شاهنامه، فرزند نریمان، پدربزرگ رستم

سام میرزا

پسر شاه اسماعیل صفوی، شاعر، و تذکره نویس (قرن10)

سام نامه --> سام (2)

ساما

یا "ساما-باجائو"، از گروههای مهم قومی و زبانی در جنوب شرق آسیا

ساماکوف --> صماقو

سامان

شهری در استان چهار محال و بختیاری

سامانیان

سلسله ای از پادشاهان ایرانی که در ماوراءالنهر و خراسان حکومت کردند. 1. تاریخ سیاسی الف. خاستگاه ب. امیران سامانی ج. سقوط سامانیان و عوامل آن 2. روابط با همسایگان عباسیان صفاریان آل بویه زیاریان غزنویان 3. تشکیلات اداری- دیوانی 4. اوضاع ا