جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

سالار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز --> سلاّر دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز

سالار ملّی --> باقرخان

سالار، محمد حسن خان

از امرای دوره محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار و رهبر شورش خراسان(قرن13)

سالارالدوله، ابوالفتح میرزا

سومین پسر مظفرالدین شاه و از هواداران استبداد صغیر(قرن13و14)

سالاریان --> مسافریان

سالامانکا --> شَلَمَنْقَه

سالَک

نوعی بیماری پوستی

سالِک --> سیر و سلوک

سالک قزوینی، محمد ابراهیم

شاعر ایرانی دوره صفوی (قرن11)

سالک یزدی

شاعر دوره صفوی (قرن 10و11)

سالم بن ابی حفصه کوفی

از اصحاب امام سجاد (ع)(قرن 2)

سالم بن ثُوَیْنی --> آل بوسعید

سالم بن عبدالله

تابعی و یکی از هفت فقیه مدینه(قرن2)

سالم بن مکرم، ابوخدیجه

از پیروان ابوالخطاب غالی و از اصحاب امام صادق (ع)(قرن 2)

سالم بن وابصة اسدی

محدث دمشقی (قرن2)