جستجوی

مدخل

تعداد1095مدخل یافت شد

سارَنگپور

شهر کوچکی در ایالت مادهیاپرداش در مرکز هند

سارو تقی

شهرت میرزا محمد تقی، حاکم مازندران و وزیر اعظم دوره شاه صفی (قرن11)

ساروخان --> صاروخانیان

ساروخواجه

شهرت خواجه محمدرضا جوینی، از رجال نامی عصر شاه عباس اول (قرن11)

ساروی، گویش --> مازندران

ساروی، محمد فتح الله

شاعر و مورخ دوره آقامحمدخان و فتحعلی شاه قاجار، مولف تاریخ محمدی (قرن12و13)

ساره --> ابراهیم

ساری

مرکز استان مازندران

ساریق

طایفه ای از از ترکمن ها در آسیای مرکزی

ساز

نام ابزارهایی که برای ایجاد صوت موسیقیایی ساخته شده است.

سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)

سازمانی متشکل از گروههای مبارز فلسطینی برای آزادی فلسطین

سازمان آزادیبخش متحد پاتانی (پولو)

گروهی جدایی طلب و اسلامگرا در تایلند (قرن14)

سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی

(آیسسکو)، یکی از بزرگترین سازمانهای اسلامی بین المللی وابسته به سازمان همکاری اسلامی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نهادی مربوط به کتابخوانی در ایران، شامل نسخ خطی نفیس و کتابهای منتشره در ایران

سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا

سازمان جاسوسی و اطلاعات انگلیس