جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ساحل عاج

کشوری در غرب آفریقا

ساخلو

گروهی از سربازان که در مکانی جای گزیده و به حفظ و نگهبانی آن مشغول باشند.

سادات بیهقی

گروهی مذهبی - سیاسی در اوایل دوره اسلامی در کشمیر

سادات حضرمی

گروهی از اعراب مهاجر به شبه قاره هند در قرون میانه

سادات دهلی --> سیّدیها

سادات سیفی قزوین

خاندان ایرانی بانفوذ و صاحب منصب در دربار بابریان هند (قرن10-12)

سادات گوشه، خاندان

خاندانی از سادات دزفول که اکثر آنها اهل علم و عرفان و ادب بودند (قرن11-13).

سادات، محمد انور --> انورسادات

ساراگوسا --> سَرَقُسطه

ساراواک

ایالتی در مالزی در ساحل غربی جزیره برنئو

سارایوو

پایتخت و بزرگترین شهر جمهوری خودمختار بوسنی و هرزگووین

ساربان، احمد

عارف و شاعر ترک (قرن10و11)

سارت --> سَرْت

سارتون، جورج

محقق بلژیکی، متتبع در زمینه تاریخ علم (قرن14)

ساردنی --> سردانیه