جستجوی

مدخل

تعداد1095مدخل یافت شد

ساحل عاج

کشوری در غرب آفریقا

ساخلو

گروهی از سربازان که در مکانی جای گزیده و به حفظ و نگهبانی آن مشغول باشند.

سادات، محمد انور --> انورسادات

سادات بیهقی

گروهی مذهبی - سیاسی در اوایل دوره اسلامی در کشمیر

سادات حضرمی

گروهی از اعراب مهاجر به شبه قاره هند در قرون میانه

سادات دهلی --> سیّدیها

سادات سیفی قزوین

خاندان ایرانی بانفوذ و صاحب منصب در دربار بابریان هند (قرن10-12)

سادات گوشه، خاندان

خاندانی از سادات دزفول که اکثر آنها اهل علم و عرفان و ادب بودند (قرن11-13).

ساراگوسا --> سَرَقُسطه

ساراواک

ایالتی در مالزی در ساحل غربی جزیره برنئو

سارایوو

پایتخت و بزرگترین شهر جمهوری خودمختار بوسنی و هرزگووین

ساربان، احمد

عارف و شاعر ترک (قرن10و11)

سارت --> سَرْت

سارتون، جورج

محقق بلژیکی، متتبع در زمینه تاریخ علم (قرن14)

ساردنی --> سردانیه