جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

زکات

اصطلاحی فقهی به معنای پرداخت نسبت مشخصی از برخی اموال شرعی به نفع فقرا

زکریا

از پیامبران بنی اسرائیل

زکریا بن ادریس قمی

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

زکریا بن آدم

محدث قمی و از اصحاب امام رضا (ع) (قرن2)

زکریا بن حر واسطی --> ادیم بن حر جعفی

زکریا بن محمد مومن

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن 2)

زکریا کاندهلوی سهارنپوری

محدث، نظریه پرداز و از اعضای برجسته تبلیغی جماعت در هند (قرن14)

زکریا ملتانی --> بهاءالدین زکریا

زکریای رازی --> رازی، محمد بن زکریا

زکریای قزوینی

کیهان‌شناس و جغرافیدان مسلمان (قرن7)

زکی خان زند

از فرماندهان زند، پسر بوداق خان و برادر ناتنی و پسر عموی کریم خان و صادق خان زند (قرن12)

زکی مبارک

ادیب، شاعر و نقّاد مصری (قرن14)

زکی محمد حسن

پژوهشگر مصری در زمینه هنر اسلامی و ایرانی (قرن14)

زکی نجیب محمود

متفکر و فیلسوف مصری و از طرفداران پوزیتیویسم در جهان عرب (قرن14)

زلاّقه، جنگ

نبرد مهمی میان مرابطون و سپاهیان آلفونسوی ششم در نزدیکی بطلیوس در اندلس (قرن5)