جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

زبدة التواریخ (1)

کتابی تاریخی از حافظ ابرو (قرن9)

زبدة التواریخ (2)

کتابی درباره تاریخ صفویه از محمد محسن مستوفی (قرن12)

زبرجد --> زمرّد

زبطره

شهری قدیمی میان ملطیه و سمیساط و از ثغور روم

زبور

کتاب آسمانی حضرت داوود (ع)

زبیده آغا

نقاش برجسته پاکستانی (قرن14)

زبیده بنت جعفر

مادر امین و همسر هارون الرشید(قرن2و3)

زبیده خاتون

همسر ملکشاه سلجوقی و مادر برکیارق (قرن5)

زبیدی، محمد بن حسن

ادیب، نحوی و لغت شناس عرب (قرن4)

زبیر بن بکّار

مورخ، فقیه و محدّث (قرن2و3)

زبیر بن عوّام

از صحابه مشهور پیامبر (ص) و از سران جنگ جمل (قرن1)

زبیری، زبیر بن احمد

فقیه شافعی (قرن3و4)

زبیریان

فرزندان زبیر بن عوّام که در حجاز و عراق حکومت کردند (قرن1) (تمامی افراد این خاندان مدخل مستقلند، مقاله باید مختصر و در حدود 1000-1500 باشد)

زحل

از سیارات منظومه شمسی

زخرف، سوره

چهل و سومین سوره قرآن