جستجوی

مدخل

تعداد321مدخل یافت شد

زبدة التواریخ (1)

کتابی تاریخی از حافظ ابرو (قرن9)

زبدة التواریخ (2)

کتابی درباره تاریخ صفویه از محمد محسن مستوفی (قرن12)

زبرجد --> زمرّد

زبطره

شهری قدیمی میان ملطیه و سمیساط و از ثغور روم

زبور

کتاب آسمانی حضرت داوود (ع)

زبیده آغا

نقاش برجسته پاکستانی (قرن14)

زبیده بنت جعفر

مادر امین و همسر هارون الرشید(قرن2و3)

زبیده خاتون

همسر ملکشاه سلجوقی و مادر برکیارق (قرن5)

زبیدی، محمد بن حسن

ادیب، نحوی و لغت شناس عرب (قرن4)

زبیر بن بکّار

مورخ، فقیه و محدّث (قرن2و3)

زبیر بن عوّام

از صحابه مشهور پیامبر (ص) و از سران جنگ جمل (قرن1)

زبیری، زبیر بن احمد

فقیه شافعی (قرن3و4)

زبیریان

فرزندان زبیر بن عوّام که در حجاز و عراق حکومت کردند (قرن1) (تمامی افراد این خاندان مدخل مستقلند، مقاله باید مختصر و در حدود 1000-1500 باشد)

زحل

از سیارات منظومه شمسی

زخرف، سوره

چهل و سومین سوره قرآن