جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

زاهر بن احمد

قاری، فقیه و محدّث خراسانی (قرن4)

زاهر بن طاهر --> شحامی، خاندان

زاوه

شهر و ولایتی قدیمی در دوره اسلامی در خراسان

زاوی بن زیری

از بزرگان قبیله صنهاجه و از حاکمان بربر در قرناطه(قرن5)

زاویه --> خانقاه؛تکیه

زاویه دِلاء --> دِلاء

زاویه، محمد علی

نگارگر و نقاش ایرانی (قرن14)

زایچه

لوح نشان دهنده مواضع ستارگان در فلک

زایر خضر خان اهرمی

از خوانین منطقه جنوب ایران که در جنگ جهانی اول همدوش با رئیسعلی دلواری و شیخ حسین چاه کوتاهی علیه انگلیسیها جنگید (قرن14) اهرم مدخل مستقل دارد.

زایمان

به دنیا آوردن فرزند پس از سرآمدن مدت آبستنی - کلیات مقدمه؛ تعریف؛ واژه شناسی - تجربه ای فردی درک مفهوم مادری (از آغاز باربرداشتن تا زمان مرگ) زایمان به مثابه عارضه پزشکی - تجربه ای اجتماعی موجد هسته اولیه جامعه (خانواده) تغییر محتوم جایگاه زن در

زاینده رود

از رودهای مهم ایران

زبان زنان --> دولت آبادی، صدیقه

زبان شناسی

مباحث مربوط به کلیّات و مبانی زبان - تعریف علم اللغه - مقدمه ای بر مباحث کلی زبانشناسی - تاریخ مطالعات دانشمندان اسلامی در حوزه آوا شناسی - تاریخ مطالعات دانشمندان اسلامی در حوزه صرف - تاریخ مطالعات دانشمندان اسلامی در حوزه نحو - تاریخ مطالعات دانشمندان

زبانِ عامه --> عربی، زبان، لهجه ها و ادبیات؛فارسی، زبان، لهجه ها و ادبیات

زبانیه --> ملائک