جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

رأی

اصطلاحی در اصول فقه اهل سنت، به معنای حاصل اجتهاد مقبول نزد آنان و حکم مجتهد

رایت، حدیث

حدیثی از پیامبر (ص) در منقبت حضرت علی

رایْچور

منطقه و شهری در ایالت کرناتک در جنوب هند، جزو قلمرو برخی از سلاطین مسلمان هند از قرن ششم تا چهاردهم

رایس، دیوید تالبوت

باستانشناس و پژوهشگر هنر اسلامی و روم شرقی

رایِن

شهر و بخشی در جنوب شرقی شهرستان کرمان

ربا

اصطلاحی فقهی به معنای نوعی سود نامشروع سرمایه در معاوضات

رباط پریان، جنگ

نام جنگی میان شاه عباس اول صفوی و دین محمد خان ازبک در منطقه رباط پریان خراسان

رباط ماهی

کاروانسرایی منسوب به سده های پنجم و ششم بر سر راه کهن نیشابور به سرخس

رباط ملک

کاروانسرا و کاخی در غرب شهر کرمینیه بر سر راه بخارا به سمرقند (قرن5)

رباطی

شهرت حسن بن رباط راوی امامی و فرزند او علی بن حسن (قرن2) - حسن بن رباط - علی بن حسن

ربّانی شیرازی، عبدالرحیم

روحانی، نویسنده واز مبارزان سیاسی در دوره پهلوی دوم (قرن14)

ربّانی، برهان الدین

رئیس جمهور، دولتمرد و یکی از مشهور ترین رهبران جهادی افغانستان ، معروف به استاد ربانی (قرن14و15)

ربّانیون --> ربیّون

ربعی بن عبدالله

راوی امامی(قرن2)

ربن طبری --> طبری، علی بن ربّن